گیاهان گوشتی 
این گیاهان که به آن ها گیاهان آبدار و یا ساکولنت گفته می شود که دارای اندامی ضخیم، گوشتی و سفت می باشد که قادر هستند آب را در خود به مدت طولانی نگهداری کنند. خاستگاه این گیاهان مناطق خشک، بیابانی و استپ ها است و به دلیل سازگاری بالای خود می توان آنها را در آپارتمان ها نیز نگهداری نمود. تکثیر این گیاهان از طریق قلمه زدن صورت می گیرد که می توان به چند مورد از این گیاهان نظیر هاورتیا، آئونیوم، کالانکوئه و افوربیا اشاره نمود. گیاهان گوشتی محیط هایی با نور فراوان و مستقیم را می پسندند و باید آبیاری آن ها نیز به طور منظم و بدون هیچ گونه افراطی صورت گیرد. 
لیتوپس لیتوپس
کد محصول : 71244

لیتوپس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

سدوم سدوم
کد محصول : 71172

سدوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

پورتو لاکاریا پورتو لاکاریا
کد محصول : 71052

پورتو لاکاریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

کراسولا کراسولا
کد محصول : 71091

کراسولا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

کوتیلدن کوتیلدن
کد محصول : 71095

کوتیلدن


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

دودلیا دودلیا
کد محصول : 71060

دودلیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

هاورتیا هاورتیا
کد محصول : 71105

هاورتیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

گاستریا گاستریا
کد محصول : 71193

گاستریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

پاچی فیتوم پاچی فیتوم
کد محصول : 71157

پاچی فیتوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

آشواریا آشواریا
کد محصول : 71141

آشواریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

کونوفیتوم کونوفیتوم
کد محصول : 71242

کونوفیتوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

فنس تراریا فنس تراریا
کد محصول : 71237

فنس تراریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

ساکولنت ساکولنت
کد محصول : 71231

ساکولنت


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

پلیوس پلیوس پلیوس پلیوس
کد محصول : 71225

پلیوس پلیوس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتاسخت در گُلاتور است .

آدرو میشوس آدرو میشوس
کد محصول : 70967

آدرو میشوس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .
ناموجود