کاکتوس ها 
کاکتوس ها گیاهانی از خانواده Cactaceae که خاص مناطق گرم و بیابانی بوده و بیشتر آنها خاردار و گوشتی هستند. کاکتوس ها دارای گل ها و تیغ های بسیار زیبایی هستند و به دلیل زیبایی منحصر به فرد خود در آپارتمان ها نیز نگهداری می شوند که می توان به چند نمونه از این کاکتوس ها به نام سلنی سرئوس، کریپتوسرئوس و هیلوسرئوس اشاره نمود. تکثیر این گیاهان از طریق قلمه زدن، پیوند زدن و کاشت بذر انجام می شود. کاکتوس ها محیط های گرم و پرنور با رطوبت مناسب را می پسندند.
اسپوستوا اسپوستوا
کد محصول : 71208

اسپوستوا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

آپونتیا آپونتیا
کد محصول : 71218

آپونتیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

افوربیا افوربیا
کد محصول : 70993

افوربیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

اپی فیلیوم اپی فیلیوم
کد محصول : 71255

اپی فیلیوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .
ناموجود

کارلوما کارلوما
کد محصول : 71181

کارلوما


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

آپورو کاکتوس آپورو کاکتوس
کد محصول : 70965

آپورو کاکتوس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

شلوم برجرا شلوم برجرا
کد محصول : 71234

شلوم برجرا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

هورنیا هورنیا
کد محصول : 71250

هورنیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

نئوپورتریا نئوپورتریا
کد محصول : 71248

نئوپورتریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

نوتو کاکتوس نوتو کاکتوس
کد محصول : 71246

نوتو کاکتوس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

مامی لاریا مامی لاریا
کد محصول : 71245

مامی لاریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

لوبی ویا لوبی ویا
کد محصول : 71243

لوبی ویا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

کوپیاپوآ کوپیاپوآ
کد محصول : 71241

کوپیاپوآ


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

کلیستو کاکتوس کلیستو کاکتوس
کد محصول : 71240

کلیستو کاکتوس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

کوری فانتا کوری فانتا
کد محصول : 71239

کوری فانتا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

فروکاکتوس فروکاکتوس
کد محصول : 71236

فروکاکتوس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

فاوکاریا فاوکاریا
کد محصول : 71235

فاوکاریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

ربوتیا ربوتیا
کد محصول : 71230

ربوتیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

دووالیا دووالیا
کد محصول : 71229

دووالیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

ژمینو کالی سیوم ژمینو کالی سیوم
کد محصول : 71228

ژمینو کالی سیوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .