کاکتوس ها و گیاهان گوشتی 
در معرفی گیاهان گوشتی و کاکتوس ها می توان گفت که این گیاهان بومی مناطق گرم و بیابانی هستند و به دلیل دارا بودن برگ، ساقه و اندام گوشتی خود می توانند آب فراوانی را در خود ذخیره نموده و در مقابل خشکی مقاومت می کنند. این گیاهان با وجود شباهت های فراوان دارای تفاوت هایی نیز هستند به گونه ای که کاکتوس ها دارای برآمدگی هایی به نام آرئول می باشد که گیاهان گوشتی فاقد این ویژگی هستند از اینرو می توان گفت که هر کاکتوسی گیاه گوشتی محسوب می شود ولی هر گیاه گوشتی کاکتوس نیست.
اسپوستوا اسپوستوا
کد محصول : 71208

اسپوستوا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

لیتوپس لیتوپس
کد محصول : 71244

لیتوپس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

آپونتیا آپونتیا
کد محصول : 71218

آپونتیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

افوربیا افوربیا
کد محصول : 70993

افوربیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

سدوم سدوم
کد محصول : 71172

سدوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

آگاوه آگاوه
کد محصول : 71017

آگاوه


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

پورتو لاکاریا پورتو لاکاریا
کد محصول : 71052

پورتو لاکاریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

کراسولا کراسولا
کد محصول : 71091

کراسولا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

کوتیلدن کوتیلدن
کد محصول : 71095

کوتیلدن


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

دودلیا دودلیا
کد محصول : 71060

دودلیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

اپی فیلیوم اپی فیلیوم
کد محصول : 71255

اپی فیلیوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .
ناموجود

هاورتیا هاورتیا
کد محصول : 71105

هاورتیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

کارلوما کارلوما
کد محصول : 71181

کارلوما


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

گاستریا گاستریا
کد محصول : 71193

گاستریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

پاچی فیتوم پاچی فیتوم
کد محصول : 71157

پاچی فیتوم


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

آپورو کاکتوس آپورو کاکتوس
کد محصول : 70965

آپورو کاکتوس


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .

آشواریا آشواریا
کد محصول : 71141

آشواریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری آسان در گُلاتور است .

شلوم برجرا شلوم برجرا
کد محصول : 71234

شلوم برجرا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری سخت در گُلاتور است .

هورنیا هورنیا
کد محصول : 71250

هورنیا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا آسان در گُلاتور است .

نئوپورتریا نئوپورتریا
کد محصول : 71248

نئوپورتریا


 • این گیاه زینتی جزو گیاهانی با نگهداری نسبتا سخت در گُلاتور است .